Page 111 - Wilby English Passion
P. 111

1068##
° ## ˙. ˙ œ ˙. ˙
107
ritardando œ ŒŒ œœœŒœ
 &œœ
# ## flame, the flame, till I see thee as
thou
               &#˙œ˙œœœœ˙œ˙œ˙œœ˙ I will love thee more and more, un ∑ til I see thee as thou
              ¢?####œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ I will love thee more and more, un ∑ til I see thee as thou
                       #### ˙. ˙˙. #˙. ˙˙ ritardando œ œ œ œ ˙.˙.. .œœ˙
 œ
œ ˙.
œ
œ
 {& ˙˙˙
œ œ˙˙.
           #œœœœœnœœ˙œn˙. ˙œ ?###                 ˙. œ ˙. œ
         ?####˙. ˙. #˙. ˙. ˙. ˙œ˙. (q = 90)
ŒŒ∑∑∑
art!
           °## ˙. ˙. œ 1075## ˙.       ˙.   œ
   &
## art!
      &##˙.        ˙.   œŒŒ ∑ ∑ ∑ art!
    ?## ˙. ˙. œ
¢##˙.   ˙.  œŒŒ ∑ ∑ ∑
     (q = 90) ˙. ˙. ˙. ## ˙. ˙. ˙.
 {&##œœœœœœ˙ œœ˙ ˙ œœ˙ #˙. ˙ œ
              Fullœœ˙œ œœœœ
?####œ œ œ œ œ œ œ œ     œ   œ&œ œ œ ˙ œ
   ?#### œ œ œ œ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
            . . . . . . . U. ˙˙˙˙˙˙˙˙
{&œœ˙.œ ˙˙ œ œœ ˙.˙... œœ˙ œ˙ ˙˙
&####œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙. ˙. ˙. ˙. Tuba (16' 8' 4')
   1081
          ####j œ˙   œ˙œ˙.˙.˙.U˙. ‰œœ˙œŒœœ˙œ˙˙..
         ˙.   .  ˙. ˙. ˙. ˙. ?#˙. ˙. ˙. ˙. ˙.˙.˙.u˙.
### ˙.
           Philip Wilby, Skelton Windmill, 14th November 2018
   108   109   110   111   112