Page 12 - Wilby English Passion
P. 12

8
Part One
2. Processional Hymn
The Choir and soloists enter in procession.
Jesus (Tenor Soloist) also enters, preceded by His Cross.
CONGREGATION STAND
mfcresc.
# Stately (q = 95) Œ
644∑ ∑Œ œœ bœ
  {&4 œ œœ
nœ bœ
 nœœ nœ. œb˙ n˙
             ?#4Œ œ œ œ œ œœbœnœ œ. nœœbœ. œœnœ. ‰ ˙ bœ. œœœ œ
                Ped.
wwwww
œ œ --˙
69# œnœœ.nœœ˙ œ œ œnœ n˙œbœœ.œœ
   œœ˙œœœ {&œ˙bœnœb˙.-.œ- bœ˙œœœbœ---
                    #œ. œœ#˙ ff œ nœ œ œ -œ-œbœnœ œ. nœœb˙ œ. bœœb˙ ?# Œ
            Solo
   wwwww 74 Œœ Œœœbœwb˙bœ˙
  > #n˙œœnœbœœœœb˙˙ œ ˙
  {& #œ n˙ b˙ œ > ˙
Œ œ
                    ?#˙ Gt.n˙ bœ œ œ œ bn˙ bb˙ bb˙ bbn˙ ˙ wwww˙
   œ
œ
œ
œ
œ
Œ œ Ó
œœœ
1.All glo∑ry, laud and ∑  Ó Œœœœœ œœ
œœ. œœ
œœ˙. œ        œ œ œ œ
œj˙. œœœœœœ œ. œœ.œ œœ˙. J˙
˙
   œ œ#
        79 UNISONVOICES °#
&∑∑∑ÓŒœœ
œ
          ¢?# ∑       ∑
{&#w œw œœ
      œœ œœœ œ œœ
˙
  œœœ
               ?#˙ œœ               œœ œ.œœ Œœ
       Man. J Ped. ˙.
        


   10   11   12   13   14