Page 15 - Wilby English Passion
P. 15

°# &
œœ˙œ˙ œœœœ.
ÓŒ Œ œJ˙.Œ
116 SOPRANOS
11
            O come,  O come,
&# ALTOS œœœœœœœœœ œ œ œ œ
O comeEm∑ma œ ˙.
∑nu∑el,
œœ
O come,OLord,and
                   come, O come, Em ∑ ma ∑nu ∑ el, of  Da ∑vid’s line fore ∑ told. TENORS & BASSES
œœœœ
 ¢
œ œ œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ˙œ
˙˙˙œœœœœ ˙˙ ?#˙˙œœ œ˙œ˙œ˙.œ ˙œœ
?#w ˙˙˙˙˙ Ped.
                   Come, O come, Em ∑ ma ∑nu ∑ el, of  Da ∑vid’s line fore ∑ told. O  come, O Lord, and #˙ ˙ ˙ ˙ ˙       j
 {& ˙. œ ˙œ ˙ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ. œ ˙.
˙ œœ ˙œ˙œ˙œ
                     ˙
w
         °# . œ.œ˙
121 ∑ Ó Œ œ œ˙ Œœ J ˙ &œJ
           O come,
œœœœœœœ ˙.
the Pro ∑phe ∑ cies of old. œœœœœœœ ˙.
the  Pro ∑phe ∑ cies  of old.
O Lord,
O come, O Lord,
œœœœœœœ œœœ œœ
Your Ho∑ly Spi ∑rit dwellsin us and œœœœœœœ œœœ œœ
Your Ho∑ly Spi ∑rit dwellsin us and
 &#œœœ here ful ∑fil
¢?#œœœ here ful ∑fil
œj   ˙ ˙ ˙ ˙
œ œ œ œœ ˙œœœœ
˙˙
                                              œ œ      ‰ j œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ#œ œ œnœ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙.
#
{&˙ œœœ œœœœœœœ œ ˙ ˙
œ
                ?#˙œœœœ˙œœœ œœœœœ˙. œœœœœœœœœ
               ?#∑Œœœœœœœœw
           

   13   14   15   16   17