Page 17 - Wilby English Passion
P. 17

Text: New Standard Revised Version
With brisk clarity (q = 65) SOPRANO SOLO
3. Scene: The Upper Room
°#
137# mp. ˙ œœ#œ 3œœœ. .
&CÓœœœœ2œœ˙C One of the twelve  who was called Ju ∑das Is ∑ca ∑ ri∑ot,
¢?##C ∑ ∑ 23 ∑ C ##With brisk clarity (q = 65) . 3 œ
∑
? ∑
JJ
Œœœ
3
Œ
3
œ
13
                       {& C œ. œ ˙ œ. œ œ œ. œ œ 2 ˙ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. . C Ch. Org. mp
            ?##C˙œ˙.œ23w Œœ.C
    -. -- °# œ˙..
140 #CŒ œœœœœœ œ œ Œ Ó &
∑ ¢#C∑∑∑‰JJ
             went  to the chief priests and said,
?# JUDAS (BARITONE SOLO) mpnœ œ œ
œ. œ œ . What will you give me
           # . œ œ œ nœœ . { & # C œ œ ‰ Œ Ó œ œ œ Œ ‰ # œ. œ. œ
                 .
?##Cœ ‰ Œ Ó
Œ Ó
J
144#∑ ∑ÓÓŒœCœœ3œ
33
œ œ œ nœ œ
        # œ.
˙ œ. œ œ œ
˙ nœ œ œ ˙ nœ They paid him thir ∑ty pie∑ces of ¢?## ‰J œ23œŒÓÓC∑ ∑
?##Ó #œ.Œ #œ.
    ° # &2J
3
SOPRANO SOLO
                            #
if I be∑tray him to you?
.nœ.œ..œ. Œ           œ.œœ.
 œœ œœ. œ {?# œ 3œ
 ∑ ∑
 2
23˙. œ
œ œ
Œ Œ
     C∑ C∑
  ∑ ∑
       
   15   16   17   18   19