Page 21 - Wilby English Passion
P. 21

°# œ.œœ œ. 184#ÓJœœœ˙œœœw ∑
17
 ¢&‹ °& ##
I
willkeep the pass∑o∑ver at yourhouse.’ ∑∑∑∑
∑       ∑  Ó mp œ.œj˙. ˙.œœ œ
                   &##
‹
?# #
?##œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w ˙ ?# mp œ. Œ œ. Œ        ∑
      ∑ ∑ÓmpœJ
So the di ∑sci ∑ples did as
So the di ∑sci ∑ples did as ˙. œœ.œ˙. œ
    ¢
{& ˙
      ##˙ ˙
˙˙
 ˙ ˙ Ó ˙. œœœ.œj. œ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœww ˙ œwœ œœ˙
 Acc.
                           #w. w. œ. œ. (poco solo)
   °# ## 188# ∑ ∑ ∑ ∑ ###
&
&##˙˙ œœœ ŒÓŒpœœ.œjœ.j#####
       ‹ œœ ˙. œœ œ˙ Je ∑ sus had di ∑ rect∑ed them and they pre ∑pared the pass ∑ o ∑ver
               ˙˙œœœ. pœœ.œœ.# ¢?## œœ˙ŒÓŒœœJœJ˙####
               ∑ sus ˙
˙
?##Œ œ. Œ œ. Œ œ.       Œ œ. Œ œ. Œ œ.  Ó Œ œ. Œ œ.  Ó
{&## ˙ ?## ˙
˙˙˙ ˙
#####
#####
œ. Œ Ó   #####
Je
had di ∑rect∑ed  them and they pre∑pared the pass ∑o∑ver ˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙
    ˙ ˙ ˙
˙ ˙
˙ w
˙
w. w.
     ˙
                  

   19   20   21   22   23