Page 22 - Wilby English Passion
P. 22

18
°## ¢&
192 ##
ALTO SOLO
#
∑∑ÓŒ ∑∑∑
œœœ˙w
        °&##### w. ‹ meal.
¢?##### w. meal.
∑ ∑∑
#ww. # w- .
When it was eve ∑ ning, ∑       ∑
w. # w- .
#ww. # w- .
       {& ##### Célestes pp
w. n w- .
w. w- .
         ?#### w. # w- .
    ?#####Œ œ. Œnœ. Œnœ. Ó #œ. Œ#œ. Œ       Œ œ. Œnœ. Œnœ. Ó #œ. Œ#œ. Œ
       °## 196###ÓŒ
ÓÓ j
œ. œ œ œ
and while they were
w w . . # w- .
°## n# 200###˙n˙Ó∑ ∑nn#
Tru ∑ly  I tell you oneofyouwill be∑ ####-w. ∑ ∑ ∑ nn##
¢&
{ & # # # # # ww . .
œ œ œ w
he took his place
w w . . # w- .
œ œ w
with the twelve,
ww . . n w- .
             n w- . ?#### nw.
#ww. n w- .
n#w. œ. n w- .
#ww. œ. n w- .
      ? # # # n w- . œ.
###Ó œ. Ó Ó œ. Ó Ó œ. Ó Ó œ. Ó
   œ.
         &˙w
        ####
JESUS(TENORSOLO) ˙ ˙ œœœ œ œ nn##
eat ∑ ing, he said, #∑Ó˙˙œœÓn
 ¢&‹
&# w.
n
            pp
-. #w.
w.
˙ Ó Ó
 n w-
{?# #w .      #
   ## nw.       nn # #n w.      œ
n# ?##### Ó œ. Ó ˙. #˙. Œ #œ. ˙. #˙. Œ nœ. #˙. Ó Ó nnn##
         


   20   21   22   23   24