Page 23 - Wilby English Passion
P. 23

Più mosso (h = 80) f3
°#
204 # Œ ‰ j œ œ 2 œ œ 3
Œ Ó ¢&‹#nœœw 2∑ ∑ ∑
19
    & œœœœ #œ2œœœœœ#œœœ #œœœœ # - And they be∑came grea∑tly dis ∑tressed and be∑gan to say to him one af∑ter a ∑ no∑ther,
                           ° # ∑tray me.
# 2 TENORS f
 &‹ ∑ 2∑ ∑Œœ#œœ Sure ∑ ly
        BASSES f
?# 2 ˙œ
∑2∑∑Œ
Sure ∑ ly
#
## Più mosso (h = 80) 2
œ
    ¢
{&Œœœ˙œœŒ ∑ ∑ ∑
    nœ œ œ#œ Ch.Org.mf œ œ.
  2 2
∑
  ∑
 f
w
     ?##
(Man.)
208 # °#
mp poco a poco accel.
∑ ∑Œ˙œœœÓ ∑
.
Ó Ó #œŒ
   &
¢&‹ J3 œ
         Je ∑ sus ans∑wered,
JESUS (TENOR SOLO)
#œœ
# ∑ ∑ ∑ Œ‰mp œœœœœ.j
            The one who has dipped his hand
not I, Lord?
not I, Lord?
in ∑
not I, Lord?
 fj &‹ œ#œfp J
°#
3
 œ fp
#œ œ˙˙ ww œœ‰ŒÓ        ∑ ∑
            fp f j
?#œ˙ œw œ‰Œ
¢##œ˙#œ#w œJ‰ŒÓ   ∑ ∑
poco a poco accel.
{&## ∑ ∑ ŒŒœœœœœœ ?## w
           ∑
˙.
  mp
b˙.
Œ
  w
   ˙
œ ˙
       


   21   22   23   24   25