Page 25 - Wilby English Passion
P. 25

°#
231#bw ˙
ӌ
˙       #w  #œ
¢&‹
Man
be ∑ trayed,
œ nœ Œ nœ. œ. œ. œ. œ. .
21
    is
## Œ ‰ j
{&bœnœœ œ
? # # . n œ. n œ. b œ. b œ. # œ. n œ. œ. # # w w œ œ œ n œ œ œ b œ œ œ
been
## Œ œ. nœ. œ. œ. nœ. nœ. nœ. œ. œ. œ. œ. .  œ. œ. . œ. nœ. œ. bœ. .  œ. bœ. nœ. nœ.  . œ. bœ. bœ. nœ. {& nœœœœ
f #˙nœœœœbœ.n˙œbœœbœ ?##˙ #˙ nœœ œ œ bœ. ‰n˙ œ bœœnœ bœ
Meno mosso
Œ∑∑∑∑
it
           nœ.
bœ. . nœ. nœ. . œ. . . . œ. œ.
bœ
œ bœ. . . nœ. œ. nœ. bœ.
                °#
235# j˙ nœ bœ. ‰n˙ œbœ bœ
¢&‹œ.œœ˙œœ nœ would have been bet∑ter for that one not to have
                                        239 #
° # n˙.
¢&‹ born.
       °#j
#Œf       bœ fp f‰ŒÓ
 &˙nœn˙.œœbœœnœnw œ Ju das, who be ∑ trayed him, said,
        #f ˙œnœœœfpf &‹#Œ˙ œœnœ œbw œJ‰ŒÓ
         Ju ∑ das, Ju ∑ das, who be∑trayed him, said,
fp f
 ?# f nœ n˙. œ œ bœ bœ œ œ #nw œ ¢#Œ˙ J‰ŒÓ
        Ju das, who be ∑ trayed him, said,
   ##n˙. œœ˙ b>œŒÓ ∑ {&n˙ n˙ ˙ ˙œ œ
Mweno mosso
         Ch.Org. pp nœ œnœŒÓ∑bw
œœœ> ?## w nœ œ nœ ˙ nœ>
Main Org.
      n˙bœ nw Ped. Man.
      23   24   25   26   27