Page 26 - Wilby English Passion
P. 26

22
244 # °#
ALTO SOLO mp
&
∑∑∑∑∑Ó
3
œœœ
Je∑sus re∑
           JUDAS (BARITONE SOLO) f
œœ œœœn˙. œbœ
 ¢?##∑mp ÓŒ‰œJ3 ∑ ∑ Sure∑ly, not I, Rab∑bi?
               {&##w w ˙Ó ∑?Œnœnœ.œJœœ.Ó ?##w w ˙Ó ∑Óbnœœ.‰
°#n
250 # Œ Ó ∑ ∑ ∑ n ∑ ∑
              &œ ∑plied,
        JESUS (TENOR SOLO)
pp mp
¢&##w ˙.bœ.nœ.œ.Ó ∑nn∑ ∑
        ‹ You have said so. n˙ ˙     w {?## ∑
?##
w
  ∑ ∑
 Ó
∑
 ˙
∑
  nn w
nnbœœ ˙˙. .
  w Œ
bœœ œœ œœ ..
        ∑
j
were eat ∑ ing,
   °
¢&Œœœ.œœ-bœ.Óœn˙œœb˙3 ˙#˙Œœ
256
{? œ ? œœ
j
ALTO SOLO
While they
ŒÓ ŒÓ
Je ∑ sus
took a
˙
loaf of
bread,
and
œ
∑
                   ∑ ∑
 ∑ ∑
∑ ∑
 ∑ ∑
         °
¢& œ. #œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ bœ bœ œ œ. œ nœ bœ œ œ
261 3 3Œjb˙
                          {? ?∑
af ∑ ter ble∑ssing it  he broke it, gave it to the dis ∑ci ∑∑∑∑∑
∑
   ∑
 ∑
∑
 ∑
        24   25   26   27   28