Page 27 - Wilby English Passion
P. 27

°
3 & b˙ œ 2
266 b˙ Œ Ó Espressivo ∑       ∑  ∑
23
     ∑ples and said, ∑
JESUS (TENOR SOLO)
∑ 23nœbœbœw ¢‹33J
&
{? ∑&        3˙ bw ˙ bw bœŒÓÓ
œbœbœw
Œ. bœ˙
 ˙
Œ œ
he
                 Take, eat, this is my Espressivo
   ˙
Main Org.
b˙
∑
  2˙w
23 b ˙ ˙
w
  ˙ bb˙
w w
   œ #œ
ŒÓÓ
   ?
∑
    °
271
ALTO SOLO j
3 3
∑       Œ #œ œ #œ #œ. œ ˙ Then he took a cup
Œ œ œ nœ œ #œ œ nœ ˙
 &
¢&‹ œ œ
bo ∑ dy.
∑∑∑∑
˙
.
                and, af ∑ter giv∑ing thanks, ÓÓ∑∑∑
       {& ?˙
˙ #œŒÓ Ó #œ
  ∑
 ∑
        °
n œœ #œ #œ œ
275
j
Œ
Espressivo ∑       ∑
3
Drink
&#œ œ œ.
them, say∑ing, ∑
#˙ #˙
       gave
¢&‹ {& Ó
? Ó
it to
˙ ˙
#œœnœœ˙ œ œœbœw
                ˙
# # ˙ ˙ ˙ n n# w w w
#w
from it,
3
all of
n˙ n#˙
you;
bbw nbw
 Espressivo
nnw
##˙
              °
¢&‹J3œœ3 #œ3 œœœ
for this is my blood of the co ∑ve∑nant, which is poured out for ma ∑ ny for the for∑ ŒÓÓÓ#˙ ˙b˙
. ? bœ
278
{& bœ .
Œ ‰ œ œ œ œ œ
#œ œ œ Œ œ œ
œ œ œ bœ œ ‰ j
                              Ó
#˙
#˙ #˙
   ˙ b˙
˙ ˙
    ŒÓÓ
    

   25   26   27   28   29