Page 28 - Wilby English Passion
P. 28

24
281bœbœ #˙ ÓŒ ¢&‹œœ ˙
f
 °
œ˙.#œ˙˙ ˙
Œ œ
              ∑give {&bœbœ œ
∑ ness of œ
sins.
#œ #œ
I
tell
˙.
you,
˙˙
I will
    b˙ bbnw.
w
  w. b#w.
 ˙ Ó Ó
˙
 ÓÓ
   œ œ
#œ
    ? bœ bœ œ œ
œ bœ bœ œ œ bœ
mf
        °
¢& 3
bœ œ œ
285
œ
bœ œ 3 bœ œ
Ó Ó Œ
bœ ˙
∑ Ó ˙nœ
∑
                  ‹ ne ∑ ver {&
a ∑ gain drink of
this fruit of the vine
un ∑ til that œ
      Ó
b˙ b˙
˙ ˙
 ˙ ˙
˙
n˙
      ?
    .
288b˙ œnœ˙ ˙ ˙œœbœbœ. n˙n˙
°
mp
 ¢&‹ Œ3b˙‰œJ˙
                  day
when I
drink it new
˙ b˙. bn˙ # w
with
Œ
nbw. b b wb w w . . .
you
Ó Ó b˙ Ó Ó
ŒÓÓ
w.
in my
 b˙. Œ Ó
bn˙ ˙
 {& b ˙ w ? nbw.
.
{& Ó w Ó bww bbw. w.
        ˙
nw. w ˙ w œ
  w.
b˙ w n˙˙ #ww
      ° nw ¢&‹Fa
292
.
bbnw n w. bbw. Ów.bw.
∑∑∑∑
pp e s pr e s s .
         ∑ ther’s King∑dom.
         ? ?
pp
Ó
bw bbw
ww. w.
nw.
              (Ped.)   26   27   28   29   30