Page 31 - Wilby English Passion
P. 31

°
b nœœœœœœœ bœ
mp
316bœœŒÓ Ó Œ‰
¢&‹ J œœ
27
              scat∑tered.’
bb ∑
But af∑ter I am raised ∑
ŒÓŒ
? bœj bœ. bœ. bœ. bœ. œ. Œ
up,
I will
  {&
?b œœJ œjœœJœœnœjnw.
bœ.
          bŒœj ‰ ‰j
319b ∑ Ó ALTOSOLO
jbœ.bœ.bœ.Œ œ
        °
? b b
j ŒÓ Ó
&
&‹ œ . J b œ b œ œ œ œ
Pe ∑ter Ó
said to him,
Ó       ∑ conspirito
œœœ
Though all  be∑come de∑ .
bœ .
 bj
œœ. œ. œœ.
        bb(JESUS)œ œ œ œ
       go
a∑head of you in ∑to Ga∑li∑lee, ∑∑Œœ
     ¢
PETER (BASS SOLO) œ
œœ
     {?
œœ
bb ?bb
∑ ∑
 ∑
Œ œœ‰jbœœ‰œ.
 jJ œJbœ œj
        bœ.
ŒÓÓ ŒÓÓ
      b &b
b
¢?bb œœœœŒf 3 œœŒÓ ∑
{?bbÓ Œœ.œ.œ.nœ.ŒÓ Ó ∑
°
322
ALTO SOLO
∑       Ó
&‹b∑ ∑ŒnœœJ
Œ œ œ œ œ œ nœ Œ Ó
Ó
Je ∑ sussaidto him,
(JESUS) mf œ œ
       nœœ . 3 œ Tru ∑ ly I tellyou,
        œœ3œœœœ3 ∑ser∑ters be∑cause of you, I will ne ∑ver de ∑sert you!
                œŒÓ Ó
  jnw
˙
 j nœ œ
      ?bbÓ Œjœ.œ.
œ ..
œ
     

   29   30   31   32   33