Page 33 - Wilby English Passion
P. 33

336 Ó Ó ALTO SOLO œ °#5733
˙ 4œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ 4œ œ œ œ œ œ œ 4˙ œ 2 I too am Pe ∑ter when cou∑rage fails, my fear kills loy ∑ al ∑ ty and trust, Christ
¢&
?##w. 23
29
                    Ówœ
Main Org.
 45 œ 45 œ œ
ŒÓŒ ŒÓŒ
   ∑ ∑
 47 47
∑ ∑
 43 ∑ &
43
  ∑
    {?# ° # 3
 pp
nw.
3 2
     341 œœ˙ ¢& 2
With CONGREGATION (seated)
œœœ
œ œ œ œ ˙.
œ œ œ
œ œ œ w.
                  stands
°#3 &2
a ∑ lone, ∑ÓÓŒœ
your faith ∑less friend can œœw
your faith∑less friend can walk  with you. TENORS & BASSES
and so it is,
SOPRANOS&ALTOSœœœ œœ œ .
walk  with you.
              ?#3 2
∑       Ó ÓŒœœœœœœœœœw.
∑ ÓÓ jœœœœœœ.?
    ¢ {
˙. œœœ w ˙ ww.
      œ. œ
Cong. Accomp. (mf)
˙ ÓÓ˙
              ?#3 2
∑ œ œ œ œ œ œœ w. œœœœœ w.
     Ped. w.
       


   31   32   33   34   35