Page 34 - Wilby English Passion
P. 34

30
5. Scene: Gethsemane and the Arrest
345 BASSSOLO mp 3
° œ.œ . œœœbœ.œ˙ bœœœ.œœœ ¢?#ÓŒœœœJ˙œœ JŒJ
                   Then Je ∑ sus went with them to a
{?# ∑ ∑ ˙ nbœŒÓ ∑
place called Geth∑se ∑ ma∑ne; and he said to his dis ∑
      Ch. Org.
p
?# œ œ ˙. Œ ˙ œ Œ Ó
∑
∑
  œ °#n.œœ
     Man.
349 JESUS (TENOR SOLO)
œ˙ ˙ œœœœœ #w
∑ÓŒ
Sit here while I go o ∑ver there and pray,
&‹
¢?#œ˙.Ón∑ ∑ ∑
                   ∑ci ∑ ples,˙ #˙ nww. ˙˙ #˙ Ó
 {?#
MainOrg. pp
 n n
w.
bw . w.
  ˙
˙ Ó Ó ˙
ÓÓ
 Ó Ó
#˙
#˙ #˙
         ?#Ó ˙
#˙
∑
      °
Ped.
.˙ 353 Ó Œ #˙ œ œ œ w       Œ ˙ œ œ   Ó Œ. œ ˙
¢&‹ J œ#w J
I am dee ∑ply grieved, e ∑ ven un ∑to death; re ∑main
?
         ˙ ˙ ˙˙ww.
{? #w ˙ÓÓ .
 Ó Ó
˙
˙ ˙
     ˙ Ó Ó
 # ˙ ˙˙
ÓÓ
 #˙ #˙
˙
˙
          ˙ n˙
ÓÓ w.
 #˙ ∑ ∑w.˙ ÓÓ
          32   33   34   35   36