Page 35 - Wilby English Passion
P. 35

° b˙. œ j
358 bœ œ œ. œ w       ∑   Ó ˙.
w
Cantando
œ ˙
31
 ¢&‹ here and stay a ∑ wake with me. bw.
My  Fa ∑ ther,
       {?bw. Ó ˙ ˙ ˙ ˙ Ó Ó Ó(Solo)˙ ˙ ? Ó ˙ w. w.
Cantando
˙.
œ
    &
          w. ˙ ˙w. w.
  w˙
w.
∑
˙
Ó
˙
     ° œ.œ ˙.œ˙ 363 Ó Œ œ œ œ w Ó
˙ ˙ w.
¢&‹ {&˙w
J
           if
it
is
pos ∑ si∑ble, let
˙       ˙. œœœw. Ó&˙
this cup
pass
from me;
 Ó?˙ ww . .
  ww . .
   w. w.
      ? w. w.
˙ w
w.
. #w.
w.
       ° ¢&‹
{& ˙.
368
∑ ÓŒœœœ˙w Ó˙.œœÓÓ œ
yet not what I want, but what you want.
           œ œ?œ
nw Ó
œœœœ ˙˙
 œ
∑
ŒÓÓ
 ∑
∑
 Ó
˙
   Ó
˙
Ch Org.
  œ w.w
 œ
          ? ww.
 w
. w.
Man.
    °
373
∑∑∑
&‹
BASSSOLO 3 œ. bœ - . bœ. œ œ œ
      ¢? Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ    J œ œ Œ œ œ  J Œ Ó
œ Then he came to his di ∑sci ∑ples and found them sleep ∑ing, and he said to Pe ∑ter, œŒÓÓœœ
ŒÓÓ
          {? ? bœ
 ∑ ∑
 Óœœ
   ∑
      


   33   34   35   36   37