Page 41 - Wilby English Passion
P. 41

°
JUDAS (BARITONE SOLO) nœ n˙ œ œ ?## ∑ Ó Ó Œ‰J 3
37
œ
ar ∑
œ˙ œ ?# œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ The one  I will kiss
420
œœ˙Œ
is the man;
clearly
                 ¢#ŒÓÓ∑∑
       {& ?##
∑ ∑∑∑∑
##
had giv∑en them a sign, ∑
?
say∑ing, œ . œ œ œ œ œnœœ
 ŒœœœŒ
33
Œ33Œ œ œ œnœ œ
         p
        ∑ ∑
 ∑ ∑
    # œ.
?##œÓÓ ∑ ∑Ó
   ?##
     JUDAS (BARITONE SOLO)
˙
∑rest him. Greet ∑ BASS SOLO œ œ. œ œ
 °
œ
˙
424
         mf
w œ At once he came up to Je ∑ sus and said, ÓwœŒÓÓ ∑w.
?##Ó˙˙œŒÓÓ ∑w. ˙
?## ∑ ∑ ∑ ∑
428 ˙. œ-œœ. °?## ∑ ings, Rab∑bi!
¢?## ∑ Œ‰œJœœJœ˙œŒ ∑
           {?# #
             ∑∑∑∑
     mp -.. -. ?# ∑ Ó˙.ŒÓœ.œÓ ∑œ.œ˙.œ
¢#JJ
         œ œ
?##œŒÓ Ó
{?# #
ŒÓÓ
and kissed him.
Je∑sussaid to
 wœ
Ó Ó œ Œ .
Œ
   ∑ ∑
 ∑
˙
 ˙
˙
  ∑
˙
 ÓÓ
         ?##
∑∑∑∑∑
     
   39   40   41   42   43