Page 48 - Wilby English Passion
P. 48

44
°
¢?nw Ó ∑ ∑ ∑
480
death,
° SOLOTRIO1 j j j
{&Ó Ó ˙           j Œ Ó Ó ?w Ó
?nœ. Œ Ó Ó Ó œ. Œ œ. Œ bœ. Œ bœ. Œ Ó
                 ALTO I
&Œœœ.œj˙œ˙œœ. œbœ.œœ.œœœbœbw. This fel.∑low said, ‘I am j a ∑ ble to des ∑troy the tem∑ple of God
   T E N O R I &‹ Œ œ œ œJ ˙ ˙ œ . œ œ œ œ œ œ . œJ œ ˙ This fel ∑low said,  ‘I am a∑ble to des∑troy the tem∑ple
b œ w .
of God
œ w .
of God
∑
               B A S S I ¢ ? Œ œ œ . œJ ˙ ˙ œ . œJ œ œ œ œ b œ . œJ œ ˙ This fel ∑low said,  ‘I am a∑ble to des∑troy the tem∑ple
               œ Ó
˙ œ œ. œ
˙
  ˙
  bœ bœ
ŒÓÓ
 œ ˙˙ nww
 #˙
n˙.
               œœ ¢?∑ ∑Œ‰JJ
œ J
° œœœ
The High Priest stood up and
°&Œœœœ˙œ˙ w        ∑ and re ∑build it in three days.’
484
BARITONE SOLO
              &‹ Œ œ œ œ ˙ œ œ œ w        ∑ and re ∑build it in three days.’
      ¢?Œœœœ˙œ˙ w      ∑ and re ∑build it in three days.’
      {& œœ ? nœ
ŒÓÓ∑∑
   œw.
œ
w
   ˙˙
ÓÓ
   ŒÓÓ
?œ.Œ Ó Ó Ó œ.Œ#œ.Œ        ∑
       


   46   47   48   49   50