Page 53 - Wilby English Passion
P. 53

°
SOPRANO SOLO
49
œ
527 ∑ ∑Œœ.œœœ ¢& J
        Then hebe∑ganto œj œ. œ œ Ó Œ œ œ œ ˙ œ œ œ Ó Ó
°& œ.
al ∑ so one of them, for your ac ∑cent be ∑ trays you.
             &Œœœœ.bœœ.œœŒœœœ˙œœœÓ Ó ‹J
             you are al ∑ so one of them, for your ac ∑cent be ∑ trays you. ¢?Œœœœ.œJœ.œœŒœœbœ˙œœœÓ Ó
             you are al ∑ so one of them, for your ac ∑cent be ∑ trays you. ˙ ÓÓ‰jœœœŒÓÓ?ww ˙
 {& œ
? ∑ œœŒ Ó Ó Œœœœœœ.œœ
         °˙. œœ ..
530 œœ˙ÓÓ∑∑
  &
         œ. ¢∑ÓŒÓÓ
curse, and he swore an
oath,
PETER ˙. bœ œJ b˙. œ œ
 ?
{?˙. œœœ        w.
           ˙. œ œ œ ˙ I  do notknow the man! ?œ. œbœ.œ œœœœ
  ˙ b˙
ÓÓ ÓÓ
 ∑ ∑
 p˙ Ó˙
     œœ
         °j˙w
534 ∑ÓÓœ.œœÓŒœw Ó ¢& œ
          {?ww. ˙ œ ?˙˙˙
˙
At
that mo∑ment
the cock
crowed. ˙
  œ œ
ŒÓÓ ŒÓÓ
  ∑
∑
∑
∑
 Ó Ó
˙
˙
          w. œ
    °jj.˙
539 ˙ œœ œ
¢&Œœœœœœœœ˙ Then Pe ∑ter re∑mem∑bered what Je
œbw Ó Œ‰
f
 J
             bw. w. ?bœŒÓÓ ∑&bww
∑ sus had said: ‘Be ∑ fore the w. w.
pp
  {?
ŒÓÓ∑
      

   51   52   53   54   55