Page 54 - Wilby English Passion
P. 54

50
°mf ##
543 b˙ bw       ‰ bœ œ œ œ  bœ nœ Œ Ó Ó ¢& J˙..
∑ # ###
       cock crows you will de ∑ny me three times.’
w. œ
ŒÓÓ
 ? w. ww.
?w. œ p ˙ ˙ ##
  {&
547 # Meno mosso
   w. œ Œ Ó Ó Ó ˙ w. ˙ ˙ #
w.
wept
w.
˙
        °## ¢&
∑ÓŒœœœwÓÓÓ˙
         And he went out
{?### w. w. w. w.
and
 Meno mosso
?###Ó œ 552 # w
w
  w. w.
w. Ó
œ
˙
œ
w. Ó
œ
œ
                 °##. ¢&
˙ œ w. w. w
w œœw. ˙
ÓÓ∑ w.
          bit ∑ter∑ly.
#w. w. w. w.
 {?## w. w. w. ?###Ó œ ˙ œ w. w.
w.
w. w.
           w.
      °œœ ?# 5 7 3 3
¢
557
# PETER (BARITONE SOLO)
∑4∑∑4∑4ŒŒ2 ?## BASSSOLO5œœœœœ œœ œ7œœœœœœœ3˙ I 3
#
#ÓÓ˙4 ˙4 4Œ2
                           Ju ∑ das and Pe ∑ter, be ∑ tra∑yers both, re ∑ gret and guilt is all they know.
{?### ∑ 5 ∑ ∑ 7 ∑ 3 ∑ 23
 4 45
∑
   ∑
4 47
∑
 4 43
∑
     ? # # # ∑ 23
      52   53   54   55   56