Page 57 - Wilby English Passion
P. 57

°
#
?## ∑œ.œ ∑ ∑ ÓÓ
586
œ œ53 ∑But he
BARITONE SOLO
       ¢?###nœ œ œ œ
∑sa ∑tions  theymake
## nnw. {?#
J #œ œ Ó
a∑gainstyou? #nw.
Ó       ∑
nnww.      nnw.
          ?### w.
?###nœŒÓ œŒ#œ.ŒÓÓ Óœ.Œnœ.Œ       ∑
##w.
w. nw
    . °#nœœ˙.bœœ
œ˙. nœ
œ #œ
not e ∑ ven to a w.
      590
¢?##
## bnww.
œ Ó Ó Ó Ó Œ
no ans∑wer, nww.
             gave him
 {?#
? # # # w w . .
ww.
        ?### nœ. Œ Ó
n˙ #n w w . .
œ. Œ ¢J
#œ. Œ Œ Ó
Œ       Ó
œ. Œ nœ. Œ ∑ œ œ œ bœ.
    °
# ?##n˙
nw
w.
594
ÓŒ nœw
          sin ∑ gle charge, ## bw. w.
w.
so that the go ∑ ver∑nor
 {?#
?### nww. .
nw
.
   nww.
 nww.
 w.
        ?###nœ. Œ Ó œ Œ #œ. Œ nœ. Œ nœ. Œ
.
∑     bœ Œ Ó
œ.
Œ
      ?## w #
n˙ n˙. œ ## Slowanddignified(q=90) ˙ ###w.
4 4
598# °
∑
{?# w # MainOrg. Ó ˙ 4
     ¢
was great ∑ ly a ∑ mazed.
# Slow and dignified (q = 90)
      #Ó∑##Ó
# # œ œ ˙
&˙˙˙4 Œœœœœ˙œœœ
bw.
 w nnw.
   #w.
              solemn cresc. ˙ ?#. #œ˙˙4
 #wÓ ##Œœœ˙4 ?###nœŒÓÓ       ∑   ####Ó w  w ˙ 4
∑
              55   56   57   58   59