Page 60 - Wilby English Passion
P. 60

56
CONGREGATION SIT
Dramatic (q = 70)
Main Org. > j
Ch Org.
Main Org.
j Œ Œ. bœ
639 3 œ Œ bbœ Œ Œ. bœ
1 0. Scene: Barabbas
œœ Œ Ó Ó ∑ ff>pp ff
œ Œ bœ {&2œœ bœnœ œbbœ >>>>
bœ Œ Ó
          >œ>.> œ œœww>bœ
? 23 # >œ
bœ Œ nœ 2 œbœ
?3#œœ Œ bœ Œ Ó n#œœ œœ ww ww.
    Œ>œŒÓ b>œŒÓÓ ∑>œŒb>œŒÓ With clarity, but accelerating to bar 729
œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ JJ
œ
        ° ¢?
BARITONE SOLO mf ˙
643
∑∑ÓŒ Now
             at the fes ∑ ti ∑val the Gov’∑nor was ac ∑ With clarity, but accelerating to bar 729
bœŒÓÓ∑∑∑ bnœ
Ch Org.
{&
? bœ œ w w. ww.
∑cus∑tomed to re∑lease a pris∑’ner for the crowd: an ∑ y∑one whom they wan∑ted.
∑∑∑∑ ∑
    > pp
      ? n>œ 647
˙˙ Ó Ó ŒÓÓ∑∑∑
>. nœ œ w w.
      ° œ b˙ œ œ œ. œ . œ . œ. œ #œ œ
¢? J#œœ#œJn˙ŒœœœœJ ÓÓ
                  {& ?
Man.
  ÓÓ
nœ œ
 œœŒÓ Ó
  Ó
#œ œ nœ œ
        651 3œ ˙. 3
f- -˙ - b˙ ˙
Ba ∑ ?
° œ bœ. œ œ œ œ œ œ
¢? Œ œ J              #œ œ Œ nœ œ #œ
          At that time they had a no ∑to ∑ri ∑ous ∑∑∑∑
pris∑’ner, called
Je ∑ sus
 {&
?œœ Œ Ó Ó
 ∑
 ∑
 ∑
      


   58   59   60   61   62