Page 61 - Wilby English Passion
P. 61

655 mf
° b-œ -œ b˙ œ
57
œ
Ó Ó Ó Ó Œ œ œ. œJ b˙ œ œ Ó
¢?
rab∑ bas. So a ∑ fter they had ga ∑thered, Pi ∑late
            ∑œbœœœ˙b˙ œ {?œœœœ œ
Œ œ#œ                      œ. nœ œ
(Add)
œ b˙
   b˙
ŒŒœ
˙
˙
   b˙
˙
b˙
bœ b˙œ bœ n˙
       ?
#œ. œ œ J
J
∑ ˙ n˙
      °
Poco più mosso (h = 74)
659
?
ŒÓ∑∑∑ PILATE(BASSSOLO) œ. œJ ˙       Ó Œ
Whom do you want me  to re∑lease for you?
       #˙. œ œ œ œ œ nœ œ
œ bœ nœ
Je ∑ sus Ba∑
  ¢
? said to them, ∑
nœœ n˙..œœ.œ#œ.
        . ....
.. œ.. œ.œ.œœ..
Poco più mosso (h = 74)
. .œbœ nœbœ bœœ œ.bœ.
{?#˙ Œœœ.#œ.n#œœœ#œŒ Ó #œœ œŒ Ó œ œ ? # ˙ Œ # œ œ œ b œ œ n œ. # œ Œ Ó œ œ. # œ Œ Œ # œ. # œ.
                  œ. #œ.œ.#œ.
œ
bœ. nœ
        .....
      °
Ancora più mosso (h = 78) œ
663
?∑ ∑ ∑ÓŒœ#œ
        ¢?#œœŒŒ˙
?
œ ˙ ˙. œœ˙. œœ#˙ nœnœÓForÓhe Je ∑ sus, who is called  the Mes ∑ si∑ah?
         ∑rab∑bas,
{?#˙. ˙ ŒœŒœnœœ œœœ #˙œnœ..nœ .#œœ œœ
or
 œ.. œ.
Ancora più mosso (h = 78) . . ....
œbœ.nw Œ...Œ.
                  b œ. n œ. œ. œ œ. b œ n œ n œ
#œnœ œ œ
Œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ
Œ
œœœ
œ œœ.œ.œ.œ.œ.œ.œ
                œ ......#œœ..œ ..œ#œ .......
       ° œ. œ ˙.
¢?J Ó JœœJœJ#œ#œœJ
#œ nœ œ œ œ bœ. œ . œ. ˙ œ .
667
{? #œ #œœœ
Œœ. œ#œn˙œœœ.œ.   #œ
                re ∑ a∑lised that it was out of jea ∑ lou∑sy thatthey had hand∑ed him o ∑ ver.
j.
œ. œ . œ . . . œ
œœ œ. .. . .œbœœ
ŒÓÓ
 Œ&œ Œœ ..
      ? . œ. .                    .
Œœ œ.œœŒœœœŒÓ                   nœŒÓŒnœœ
œ. œ œ. bœ. œ. œ. œ. œ œ
    ..œ..... .
   


   59   60   61   62   63