Page 63 - Wilby English Passion
P. 63

œ œ n˙.
3 œ. œ œ œ 3bœ œ œ b˙. 2ÓJ4
°?#˙
¢
{& œ
?Œœœ œ.Œœ
689
bœ bœ
œ
Œ
˙˙ ˙
b˙
59
           ra ∑bbas
Œ . . œ. Œ œ.
œ
Ba ∑
#˙. œ n˙. 3 ˙ 3
. . . . and to have ....
Je sus
killed.
    2œœœœ œ œ œ. Œ Œ œ. . .
.
     23 œ œ
Œ Œ œ Œ œœ œ.
  4bœ Œ Œ .
. 43 œ
 ŒŒ
 b˙.
Œ œ
  .. œ
             bœ œ œ ∑ŒŒ4JJ 2 Ó
bœ 4bœ. œbœ. œ œ
the go ∑ ver∑nor a ∑ gain  said to them,
Ancora più mosso (h = 84) 3nw
 °?
¢? ∑ ∑ 4 ∑ ∑ 23Ó
694
             b˙bœb˙˙ œœ#œ
PILATE (BASS SOLO) f
˙. œœ
        bœœœ4 .j œœ3
{&b˙ bœŒ4b˙bœœ 2œŒŒ œ
Which of the
Ancora più mosso (h = 84)
Main Org.
                . Full Sw. cresc. . . bœ nœ œ ww
?bbœ œ œ 4b˙ b˙ 23#œ
? ∑  ∑ 4 ∑ ∑ 3MainOrg.
b ˙˙
            4        2 w. Ped.
   ffœ ˙ ?∑∑∑Œ‰J
˙
said,
œnœœœœœœœbœœœbœ
°
¢? ˙ ˙ b˙ ˙ œ. œJ œ œ #˙ ˙. œ w.
two do you want me to re ∑ lease to you? {& w. . . . nw. #˙w. ˙. œ ˙˙.
699
         And they
                               œ.œœw˙. w ?œœœœ˙w ˙.œ˙˙œww
 ŒœŒœœ œ
     ?˙˙b˙w œœ
#w.       #w.
       


   61   62   63   64   65