Page 67 - Wilby English Passion
P. 67

°(h=100) n˙. œ.>>>.
725 ˙. œ bœ œ œ. œ œ Œ Ó       ∑
& #˙ J
Let  him, let him be cru ∑ci∑fied!
63
          j #œœ .j
&˙ ˙œ.œ˙. œ˙œbœ.œœŒÓ       ∑
     > >>.
     Let him, let him be  cru∑ci∑fied! n˙. .>>>.
 ˙. œ #˙ œ œœ. œœœœ Œ Ó       ∑ ‹œœ J
 & ¢? ˙
him, let him be cru ∑ci∑fied! w œ .>>>.
        Let
 œ b˙. œ #nœ. œ œ J
 ŒÓ∑ >w
          let  him be cru ∑ci∑fied!
œœ œ˙w
> ?œœ œ
? n >œ
Tempo libero (h = 70) BARITONE SOLO
Let him,
(h = 100)
{&œŒÓÓ ∑ÓŒbœb˙˙
    ∑
œ Full fff w
 Org. œ w Œ
      ... ˙ .œœ
b˙. bœœ œ
˙ œ nœ
˙
         ŒÓÓ ŒÓÓ∑ÓÓ˙˙
w
            U
729w. wœ
full voice
œ ¢Œ
 °? {&
poco a poco dim. œ bœœw b˙œœœ
       So  when Pi ∑ late saw that he could do Tempo libero (h = 70)
 >U
œœ œ
ŒÓÓ∑∑∑ Œ UÓ Ó
ŒUÓÓ ∑ ∑ ∑
  ∑
 ∑
 ∑
   > ? #œ
   ? b >œ
     UU
?#œœ˙ ‰J #œœ ˙ Ó Ó Ó Œ
733
{& ?
no ∑thing,
but ra∑ther that a ri ∑ot was be∑gin ∑ning; U ∑∑∑
mf
° . bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ . ¢J
œ œ œ
he took some
                    ∑
 Ch. Org.
p
#Uw.
 w. w.
    ∑
   Man.


   65   66   67   68   69