Page 68 - Wilby English Passion
P. 68

64
nœ
¢? ÓŒ Jœ˙ÓœœÓ
°œœw œ
œ bœ. œ
œ
737
             wa ∑ ter w.
and washed his hands be ∑fore the crowd, say ∑ ing, U∑ ∑ ∑
 {&
?n-˙ ˙U
œ œ œ. œ œ œ œ J
w
œœŒÓÓ ˙œ
bœ. œ
Ó         Jb˙ ˙ n˙ Ó Ó
   ˙- - #w. -
      °
œ
741
?
PILATE (BASS SOLO)
bw
¢ Ó Ó {&
? w. 746
I am in ∑ no ∑cent of this man’s blood; ∑∑∑∑∑
         see to it your ∑ selves.
 ˙
ÓÓ
 ∑
∑
 w.
      °¢? ∑
œ
BARITONE SOLO mp
∑ Ó Œ #œ œ œ #œ. œJ œ ˙ œ nœ Œ Œ œ œ
So he re ∑leased Ba∑rab∑bas for them; and af ∑ter ∑∑∑∑∑
            {&
? w.
- ˙ - #w. --
œ
- - -
bœ w Ó b˙ ˙ w œ œ w.
  b˙
˙
  U
 ŒÓÓ
 ∑
      œ bœ
?#˙. œ Œ
œ œ. œ ˙ bœ J
 7 51
morendo
               flogg ∑ing Je∑sus,
hehand∑edhim o∑ver to be cru ∑ ci∑fied.
    66   67   68   69   70