Page 80 - Wilby English Passion
P. 80

76
°
œ ˙. œ3 fœ
803
3 #œ œ œ œ ‰ œJ œ œ
œJ œ.
∑
      &
            & ?
¢?
∑ ∑∑Œ‰J
passedby de ∑ri ∑ded him,
shak∑ing their heads
and say∑ing,
ALTO SOLO f
j
∑ Œœ‰œœœœ
.
œj
        You who would des∑troy the
BARITONE SOLOf
œ œœœœ.
œJ
You who would des∑troy the
BASS SOLO f
œ œœœœ.
        ∑∑Œ‰J
You who would des∑troy the
œJ
        {& w. #w. ˙ nw. (Add) w. w. w.
       ? w. w.
? w.
w. w.       w.
      °
806
∑∑∑ œœŒœœ3œœ jŒ ∑
&
        & œœœ.œœ Tem ∑ple, save your∑self!
œ œ Ó Œ œ œ œ œ œ. œJ œ œ b˙.
             ?
Œ Ó
           3
  Te m ∑ p l e , a n d b u i l d i t
i n
t h r e e
d a y s ,
b œ bœœœœœ œ
  ?œœ ¢ÓÓ∑Œ‰J33
           Tem ∑ple.
ww ˙
If
you
are the Son of
b˙.
    {& ?
˙. ˙. b˙.
w.       bw.
w ? w.
 ˙. ˙. w.
   b ˙. ˙. bw.
        bw.
 

   78   79   80   81   82