Page 81 - Wilby English Passion
P. 81

°
˙.
The chief
809
œ
priests al ∑ so, Ó∑
&
? BASS SOLO
¢J
SOPRANO SOLO f
∑ Œ‰œJ œœÓÓ
77
        bœ.œœ bœœnw
        God,
come
œ b˙.
bb˙. b˙
>
nnœ. Ch.Org. .
down
from
the
Cross.
 {&
? b˙.
?
. bb˙.
. nnœ. nœ.
œ œ Jœ. œ. œœ. œœ. œ.
mp . œ. œ. œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ ‰
œ.
nœ œœ.‰œ.‰œ.‰ ‰.‰
          bb˙. w.
˙
         #>œ.
¢& Œ ‰ J bœ œ œ œ œ Ó Œ œ J ˙.
‰ÓÓ∑
     ° (SOPRANO SOLO)
812 bœ œ œ
œ
el ∑ ders were mock ∑ing him, and œ. œJ nnœ. œj œœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œ. ‰ œ. ‰ nœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
3œ3
a ∑long with the scribes  and {& bbœ. ‰ bbœ. ‰ œ. ‰
œ
œ.
                            ? œ. ‰ œ. ‰ bœ. ‰
         ?
∑∑∑ œÓÓ∑∑
∑Œfjœ33
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙
f˙.˙œœ. ¢ ∑ Œ‰œJ œ
    œ
815 (SOLO QUARTET)
°&
say ∑ ing,
& ?
He saved o ∑thers: he can ∑ not save him ∑self. f œ.œ˙ œœœœœœ˙
                                    ? {&
∑ŒœJ‰JJJ
He trusts in God? œ Let God de ∑li ∑ver him now,
         He is the King
œ MainOrg. f œ
œ‰œjœœœ˙ ŒÓÓ
œJ
of Is ∑ra∑ ∑
 œ
     > œ
ŒÓÓ
  ∑
     ?œ ‰Gt.f w œœw
     ?
J
∑>œŒÓÓ ∑
        79   80   81   82   83