Page 89 - Wilby English Passion
P. 89

859 ALTO SOLO °
&Ó ÓŒœœ.œjœœœœœœŒ       ∑
85
        This man is call∑ing for E ∑li∑jah. œœ. œœœœœœœ
? BARITONE SOLO ÓÓŒJŒ∑
          This man is call∑ing for E ∑li∑jah.
  ¢
? BASS SOLO ÓÓŒJŒ∑
œœ. œœœœœœœ
        (Small group: Stagger breathing)
This man
w .
is call∑ing for E ∑li∑jah.
w .
ppp
°¢ & w . Nnn . . .
      ... www
(play cue ad lib)
{&
& Ch. Org.
 œ.œŒÓ Ó
    Ó œ.œŒÓ
      œ.œŒÓ Ó
     Man.
° ¢&Œ‰J3
862
°¢ & w .
( nnn . . . )
{& w.
& œ. œ Œ
. œœœœœœœœœ˙ œœœœœœ
œœœœ
put it on a
SOPRANO SOLO
‰J ÓÓ
filled it with so ∑ur wine,
                    At once one of them ran and got a sponge,
w . w.
w . w.
        ∑
 œ.œŒbœœ.œœŒ Ó
        Ó
Ó
     œnœb˙
° bœ
865 ŒÓ Œœœœ Ó Œœœœœ˙Ó Ó
¢& 3œ
o ∑thers
               stick,
°¢& w. (nnn ...)
{& w. &œ.œŒbœœ.œœŒ Ó
and gave
w. w.
it
to
him
to
drink.
But the
said,
w.
(nnn ...)
w.
w. w.
         ∑
bœœ.œœŒ Ó Ó
    Ó œ. œŒbœœ.œœŒ
                  87   88   89   90   91