Page 91 - Wilby English Passion
P. 91

¢&2
° #CHOIR1
Nnn . . .
œœœ#˙ œœ
When I sur ∑ vey the won∑drous w. ˙ÓÓ
12. Hymn 4: When I survey the wondrous Cross
° # Adagio (h = 60) ALTO SOLOpp
8783∑ ∑ ∑ ÓŒ .
87
      #œ
          ALTOI
& 23ppp
w. w. w.
    #
TENORI &‹23 ∑ Ó Ó ˙ w.
ppp
Nnn . . .
w. w. w.
 w.       #w. BASSI¢?#23∑ ∑ ÓÓppp ˙w w.
    ˙
        Nnn . . .
     A L T O I I
& 23 # 3
∑
w.
° #CHOIR2
ppp
     Nnn . . .
ppp
?#3∑ ∑ ∑ ppp
TENORII&‹2∑∑Ó˙˙w. #w. Nnn . . .
            BASS II
¢
2
w.
w.
   °#
¢&˙. œœ#œ˙. œ#œ ˙. œœ#œ #œœœ#˙ œœ#œ
° #cross on which the Prince of Glo ∑ry died, my rich ∑est  gain I count but  loss, and pour con ∑ &∑∑∑∑∑
883
œ œ˙.œ .
Nnn . . .
                         &# ˙ ¢?# ˙ °&# ˙
ÓÓ∑∑∑∑ ‹
      ÓÓ∑∑∑∑
ÓÓ∑∑∑∑
             &# ˙ ¢?# ˙
ÓÓ∑∑∑∑ ‹
ÓÓ∑∑∑∑
             

   89   90   91   92   93