Page 92 - Wilby English Passion
P. 92

88
°#
888
∑∑∑ ∑ ∑ Ó Œ pp
¢& ˙ ˙ #œ œ w. SOPRANO I ° #∑tempt on ∑ all my pride. ∑
ALTO I
œ
i t ,
Nnn . . . pp ÓŒœœœ
For∑bid it,
         &œœ
       &#
∑
ppp F o r ∑ b i d w. w. w.  w.
     # BASSI¢?#
Nnn . . .
TENORI& °#
w.
∑ ÓÓppp  ˙w
∑ ppp
‹ w. w
˙˙˙˙ ˙
            SOPRANO II &
Nnn . . .
∑       ∑ ∑∑∑∑
       &#
# ?#
°#.
ppp
˙˙
Nnn . . .
∑∑Ó ppp
∑ ∑ ∑ ∑#w. Nnn . . .
    ALTO II
nw.
w. w.
ppp
  TENORII&‹ BASSII¢
∑ Ó˙˙#w. w. Nnn...
             893 ˙. œ               . œœœ˙. œœœ˙ œœœ &œœ˙.œœœ˙ œ œ
            #Lord, that I should boast, save in the death
& œ Œ w       œ Œ w œ Œ w
# ( nnn . . . )
&‹œŒw œŒœœ˙œŒw
( nnn . . . )
of Christ my God! All the vain things that charm me
˙ n˙ Ó  Ó #w wÓÓw
                    ¢?# œ Œ œ œ ˙        œ Œ w   œ Œ w nw Ó  Ó ( nnn . . . )
w
°&#˙. œœœ˙. œœœ˙. œœœ˙. œœœœ˙. œœœœ
#Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God! All the vain things that charm me
                          œŒw œŒw œŒw wÓÓw Œ(nnn...) Œ Œw Ó Ó
&
&#œw œw œ w w
            ‹
¢?#œŒw œŒ#w œŒw      nw Ó Ów ( nnn . . . )
   ( nnn . . . )
       

   90   91   92   93   94