Page 93 - Wilby English Passion
P. 93

° œœœ
898
?#
° # .
#most, I sa ∑cri ∑fice them to His blood. &˙˙ÓÓÓ˙w. w. w.
# ( nnn . . . )
BARITONE SOLO
89
    ¢
∑∑∑∑ÓŒ &˙ œœœ˙ ˙œœw.       ∑ ∑
    SeefromHis
                &‹ ˙ ˙ Ó Œ œ w   ˙ ˙ ˙ Œ œ ˙. œ w. ( nnn . . . )
         ¢?##˙ ˙ Ó Œ œ ˙. œ w Œ œ ˙ ˙. œ w. ( nnn . . . )
             °&#˙. œœœ˙ ˙œœw. ∑ ∑ #most, I sa ∑cri ∑fice them to His blood.
&w Ó ∑ w. w. w.
                &#˙˙ÓŒœw Œœœœ˙˙ww. ‹ ( nnn . . . )
            ¢?#˙˙ÓÓw Ó˙˙˙ww. ( nnn . . . ) w.
           °˙. œœ œ ˙. œœœ˙. œœœœ ¢?# œ ˙. œ œ
° #head, His hands, His feet, sor ∑ row and love flow min ∑ gled down, did e’er such &∑∑∑∑
&#Ó ˙ ˙       ˙ ˙ ˙   ˙ Ó ˙   ˙ ˙ Ó
903
                    ALTO I
TENORI
BASSI
‹ (nnn...)
¢?#Ó ˙ ˙       ˙
˙ ˙ ˙
˙
˙ Ó   n˙ Ó
             °&# ALTO II
TENORII
BASSII
( nnn . . . )
∑∑∑∑
     &#Ó ˙ ˙       ˙ ˙ ˙   ˙ Ó ˙   ˙ ˙ Ó ‹ ( nnn . . . )
      ¢?#Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó n˙ n˙ Ó ( nnn . . . )
           


   91   92   93   94   95