Page 97 - Wilby English Passion
P. 97

SOPRANO & SOLO
°#p U nDramatic(h=100) 918
wÓ∑∑ ∑ B A R I T O N E ? # ∑ v i n e œ œ œ œ œ Uw . n ˙ .
93
      SOLO¢ÓŒ ˙˙            ŒÓ de∑mands my soul, my life,my all.
œ#œ#œœ
     {&# ∑ U n Dramatic (h = 100)
?#
?# ∑ ∑ U∑ n ∑
∑ ∑
 ∑ U∑
  Ó Œ #œœ#œnœŒ
ffff maximum
n Ó œœbœœŒ &œbœnœœŒ
               ∑
        ff full voice
bœ. œ bœœ. ˙
bœ
œ
œ bœ.œœœœœ ¢?∑ÓÓJJŒ œ
°
BARITONE SOLO
922
                At
that
mo ∑ment w.
the
cur∑tain of w.
the tem∑ple was
torn in
 n b w. b w.
{& n ww. ww. ww. ww.
pppp minimum & ww. ww.
?
°n˙. ˙w˙
?
                         ww. wwww
ww. #w.       w.   w.   w.
                926
Slower (h = 80) #œ œ.
¢?
two, from top to bot∑tom.
ŒÓÓÓ JÓÓ
         j Slower (h = 80) {&Œ‰œww ww Ó ∑ ∑
   mpww ˙
?Ó #w w Ó ∑ #˙ n˙
      ?b˙ p ÓÓ˙#˙Ó∑ ∑
          95   96   97   98   99