Page 4 - Lindley Ave Maria
P. 4

4
°##
 26 # ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙
& ˙ ˙œ˙˙œ˙œœ
     ˙œœ ˙˙œœ ˙˙˙
                  o∑raprono∑bis, nuncetin ho ∑ ra mor ∑tis nos ∑ trae,
˙     œ œ ˙ ¢## œœ˙˙ ˙˙˙˙˙
 ?##
œ˙œ œ œ ˙ ˙
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œœ˙
                   ##˙Ów˙Ó∑ ∑ ˙˙˙˙Ó∑
{&
?###˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ∑ ˙
       œœœœ˙
-. -. sim.    ˙
        #o∑raprono ∑bis pec∑ca ∑to∑ri∑bus,
°#œœœœ
29#˙œ ˙˙œœœ˙ww
   &˙œœœœ˙˙œœœœ˙ ˙˙w
                   o ∑ra pro no ∑ bis pec∑ca∑to∑ri∑bus, o ∑ ra,
 œœ ˙ ˙œœœœ˙ ˙˙œœ˙ #˙ œœ˙                          ˙
     ¢?## ˙˙˙˙œœ˙˙˙ ˙
         ##o ∑ra pro no ∑ bis pec ∑ca ∑ to∑ri∑bus, #˙˙˙˙˙œœ˙w˙
 Ó ˙˙˙˙˙ œœ˙ ˙˙Ó
{&
?##˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙ Ó˙
˙ ˙
 ˙
            ˙˙œ˙˙˙œ˙˙ #œœ˙˙
         ˙
° # # , calando al fine U
         32#w ˙w lunga & ˙ ˙ w ˙ ˙ ˙ ˙ W
 ˙W o ∑ ∑ra. ,A ∑˙∑˙∑˙∑men.
           ˙œœw˙W
  ?###˙ ˙ ˙ ˙ œœœœ˙ ˙ W
    W ¢u
               ˙W {&### ˙ U
wÓ∑Ó
calando al fine
lunga
u
  ˙
˙
˙
Strings to 4´˙ ∑Ó˙
W
W W
       ?###˙ œ˙œ˙ ˙Ó
         32´
25 March 2003
˙
   ISBN 9790-57018-540--0
 9 790570 185405
 

   1   2   3   4