Page 6 - Forbes L'Estrange God the Holy Trinity
P. 6

6
24 U ,Atempo
### mp œ. ‰ &œ˙œœœ˙œœ˙œœ˙
              Spi ∑ rit, be a ∑mong you and re ∑main
° ### œ U , mp j
& ˙œœœ.œœœ
Spi ∑ rit, be a ∑mong you and re &### U ,mp j
œ ˙ œ œ. œ œ œ
{&### œ U˙ ,œ œ œ. œj ˙
˙ œ œ. œ ˙        #˙ œ œ n˙ ˙
?## mp˙˙˙œœ˙˙ ##œ˙ œ
28### p Œ rit. &˙˙˙. w w
œ
with you al ∑ ways,
   #˙
œ œ n˙ ˙
           ∑ main
with you al
∑ ways,
     ˙œœ˙˙
            Spi ∑rit, a ∑ mong youand re ∑ main with you al ∑ ways, ?## U ,mp œ. œœ œ ˙ œ œ ˙ ˙
   ¢##œ˙œ J
Spi ∑rit, a ∑ mong youand re ∑ main with you al ∑ ways,
                                             A∑men, A∑men. °&### Œp.j.j. ,
˙. œœœœœœœ˙w
           God theHo∑lyTri∑ni∑ty A ∑men. &### Œ p j j ,
 ˙. œ. œ #œ. œ œ. œ œ #˙        w
        God theHo∑ly Tri∑ni∑ty ,A ∑men. œ. œœ. œ œ.œœ ˙ w
   ?##
¢#˙.ŒpJJ Œœ
            ### ? ###
God theHo ∑ly Tri∑ni∑ty , A∑men.
w
˙. Œ ˙ #˙˙        œ.  œ œ #˙˙
{&
ӌ
        p ˙ ,˙ ˙.Œ˙ œœœw
          

   4   5   6   7   8