Page 13 - Music Sunday Anthems 2023
P. 13

°#
23 ˙Œœœ œ œ˙.œœ
& œn˙.œœ˙.#œœ œ #tone, the Spi∑rit breathes in hearts a ∑glow to ground our bass in God a ∑
œ œn˙˙. œ˙.#œ ˙œœœ œ˙œœ˙˙œœœ œ
13
    & œ œ œ œ œ œ tone, the Spi∑rit
˙- œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
     ¢?# ˙ œ œ œ œ
tone, the Spi∑rit breathes in hearts a ∑ glow
breathes in hearts a ∑glow to ground our bass
in God a ∑ œœ
œ œ ˙
˙ ˙. œ œ œ ˙
˙
 #˙ Œœœ œ
{&œ˙œœ œœ œ œ
?# w
God a ∑ œ˙. œœ
to ground our bass in
     ?#w ˙ œ˙ œw. ˙ œ
w ˙˙˙œ
    ˙
˙
w
˙
w.
˙
˙ ˙
   ° # ˙. œ. œ -˙.
27 Œf Œ Œ œœ
œ. œ -˙. œ. œ -˙. &JJJœ
    &#
¢ ? # ˙ .
lone.
Œ œ. œj -˙.
praise the Lord,
Œ œ . œJ -˙ .
lone. Praise the Lord,
praise the Lord,
praise the Lord,
Œ œ. œ -˙. J
praise the Lord,
Œ œ . œJ -˙ .
A∑le∑ œ œ œ
A∑le∑ œ œ œ
Œ f j ˙-. ˙. œ.œ
   lone.
Praise the Lord,
Œ f œ . œJ -˙ .
   A∑le∑ .Solo ŒSolo ˙˙œœ
Praise the Lord,
praise the Lord,
praise the Lord,
œ.œjœ œœœ
J          ˙ ˙
w
#w
{& œ˙˙œ
˙ ww . .
œœœ ˙.
w
 f˙˙ ?#w w. ?˙ ˙ ˙
& w. ˙
˙ ww. . w. ?# w ˙ w nw.
˙
œ
      
   11   12   13   14   15