Page 15 - Music Sunday Anthems 2023
P. 15

° # œ œ œ œ œ ˙. œ. œ -˙. œ. œ -˙. œ. œ 39 œŒff ŒJŒ
&JJ Christ, the Lord of love. Praise the Lord, praise the Lord, praise the
15
    #˙. œœ ˙. Œff j Œ j-˙. Œœ.œ
& œ œ.œ˙-. œ.œ
Christ, the Lord of love. Praise the Lord, praise the Lord, praise the
 J ¢?# œŒffJŒJ˙.Œœ.œJ
   ˙. œœ ˙. œ.œ-˙. œ.œ-
    Christ, the Lord of love. Praise the Lord, praise the
Lord, praise the
˙. Œœ.œjœœœœ ˙.œœ˙˙.Solo
œœœ
{#
?#˙ ˙˙˙&
ŒSolo ˙
&œœ˙œœ˙˙ J
œ
      œœ ˙ ff ˙˙˙˙˙
w. ? w
 ?#w ˙ #˙ w ˙ ww.
w. w.
   w.
43 œÓŒmf˙.œ
   °#œœœœœ œœw
& œœœœ œœ
˙ ww . .
œ
       #Lord, A∑le∑lu∑ia! A ∑men, A ∑ &˙. œœœ œ˙ ˙ Ó Œmfœœ ˙. œœ
 œœœœ
    Lord, A∑le∑lu∑ia! A ∑men, A ∑
 ?# œœœœ mfœœ˙.œ˙ ¢˙. œwÓŒœœ
    Lord, A∑le∑lu∑ia!
A ∑men, A ∑ ˙. ˙œœ˙
{#
?#w˙w. w˙w.
˙.
& ˙ ˙œœœ
˙ ˙
˙ ˙ ˙      ˙ ˙ ˙
˙ ˙ œ ?# ˙
 œ œ w˙ ˙ ˙
˙ ˙
˙
  ˙˙ ˙˙
˙˙. ˙ œ œ œ ˙˙˙œ
 mf ˙
˙˙˙ ˙˙
        12   13   14   15   16