Page 5 - Forbes L'Estrange Advent O Carol
P. 5

REFRAIN 3
30 - - --
°
bbpœ-œœœœ ‰ œ-œœœœ ‰ œ-œœœœœœœœ 4œ- ˙ Œ &œœœ œœœ œœœœœ4˙
O, O, O, O,
5
                  œœ -œ -œœ -œ -œœ -œ -œœ ‰ ˙.
                           O, O, O, O,  O, O,
O, O, O, O, mp
O,
   p>>>j ?b˙ œ. ˙ œ. ˙ œ. 4˙. ‰œ
  ¢b>˙ œ. >˙ œ. >˙ œ.       4>˙. J O, O, O, O, We
               °
˙. O Ra ∑ dix Jes ∑ j ∑ j se,
3
‘O RADIX JESSE’
34 bb4mp Œ
&4˙ w˙w
w ˙˙w ˙.
          œœœœœœœœ˙ jœœœœœœ˙ j œ ? b4 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ
            ¢b4 JJJJ
long for you, O ROOT OF JES∑SE; we long for your co∑ming, O Lord. Come to de ∑
                  38 bb
Œ
 °
&˙ w˙w
w ˙˙˙˙˙.
O j Ra ∑ dix Jes ∑ ∑ se.
        œœœœœœœ˙ jœœœ ˙. ¢?bbœœœ‰œJœœœ˙ ‰œJœœœœœ˙Œ
                       ∑li∑ver us anddonot tar∑ry; You are
the li ∑ving word. O, O,
 O, O,
42f - mf
REFRAIN 4
We
------
œœ -œ -œœ -œ -œœ -œ -œœ ‰ ˙.
O, O, O, O, O, O, O,
bb7œœœœ‰ œœœœ‰ œœœœœ 4- ‰j &8œœœ œœœ œœœœœ4˙œ
       °
Œ
                                        ?7O, O, O, O, 4 f>>>Œœ
  bb8˙ œ. ˙ œ. ˙ œ. ¢ ˙ œ. ˙ œ. ˙ œ.
4˙. J ˙. ‰
          > > >mfWe O, O, O, O,
       

   3   4   5   6   7