Page 9 - Forbes L'Estrange Advent O Carol
P. 9

9
  °bœœœœœj œ 7 86bœœœœœ‰œœ œœœw ˙Ó
      &w œ.˙œ˙˙˙#˙˙8
               save us, O Lord our God.
œœ.˙ ˙w ˙ ˙. œ. ˙ ˙ w ˙
      ¢?bbw œ.‰˙˙˙w ˙Ó87 save us, O Lord our God.
          FINAL ‘O’ REFRAIN / ‘ERO CRAS’
91 -- -- ---
b7mp O, O, O,  -
    b œœœœ‰ œœœœ‰ œœœœ œ
&8œœœ œœœ œœœ œœ œœ
‰
   °
œœ
-œ - œ œ -œ - œ œ -œ - œ œ ‰ ˙ œ
O, O, O, O,  O, O, O,
                                         E ∑ ∑ RO CRAS, >>>>
?7O, O,
bmp . . . .
O,  E ∑ ∑ RO CRAS,
poco rit.
  b8˙œ˙œ˙œ˙œ
¢ ˙ œ. >˙ œ. >˙ œ. >˙ œ‰
                  O, O, O, 95mf - - --
bbœ-œœœœ ‰ œ-œœœœ ‰ œ-œœœœœœœœ4 &œœœ œœœ œœœ œœ4
              °
-œ     - œ œ -œ   - œ œ -œ   - œ œ.
œ
                      O, O, O, O, O, O, ?‰O, E∑∑∑RO4
   mf > > > bbœ. œ. ˙ œ. ˙ œ.
 4
U w
To∑mor ∑row ˙I will  coUme.
pp
   ¢ >˙ œ. >˙ œ. >˙ œ. O,  E ∑ ∑ ∑ RO
           b Slightly slower q = c. 56
pp S1/S2 divisi ‰ ˙ ˙
&4 œ˙œœ.˙˙w
98 b 4 Ó Œ
° ˙ œ. ˙ œ œ uw
            B1/B2 divisi
œ. ˙nuw
œ ˙˙ œ. ˙ ˙˙ ¢?bb4ÓŒ ˙œ.‰˙ w
          To ∑ mor ∑ row I will come.   7   8   9   10   11