Page 12 - Ives Mag & Nunc BCP
P. 12

12
 SOPRANO ALTO
&4 ? b 43
Simply, and not too slow
116 Simply, and not too slow
Nunc dimittis
Words: from Luke 2. 29–32
The Book of Common Prayer
°3 b∑∑∑∑∑∑
Music: GRAYSTON IVES
      TENOR BASS ¢
∑∑∑∑∑∑
      { & b 43 Πmf
œ œœ œœ
œ
   œ
œ
œ œœœ
œœ œ
œ œœ œœ
ŒŒ
œ
˙ .
œ œ œ
 œ
˙Œ .
œ
œ
˙˙.
 œ œ
œ ˙.
œ
˙. œ
œ
 œ
œ
˙ .
œ
œ
œ
œ ˙.
   ORGAN
(or Piano) ?b43 ˙.
˙.
   TENOR and BASS
˙. {&bŒ œ
122 mf
[Man.]
°˙œ˙œœ
¢?b Lord,
œœœœ.œJœœœ˙. œŒ
œ
ac ∑
    now let
œ
∑ test
thou thy
ser ∑vant de
∑ part
in peace:
   œœ
œ
˙ .
œ ˙
˙.
 œ
œ˙.œ
œ
œ
œ
˙ .
œ ˙.
œ
˙. œ
œ
œ
œ
˙
œ
˙ .
œ ˙.
 œ
œ
 ˙. œ
œ
œ
œ
˙ ˙
.
 œ n˙.
œ
œ
œ ˙
˙
    ?
˙
Œ
b
œ
  œ.
 [Ped.]
œ °bœœ
?˙
129
  ¢
{&bœ œ œ
œ
˙.
∑∑
  cor ∑ ding to
thy word.
Œ
  œ œ œ œœ
œ
˙ .
œ
œ
 œ œœ œœ
ŒŒ ˙.
œ
œ bœ
b˙
œ
œ
œ˙
˙.
œ #˙.
b˙
œ
 ˙.
œ
œ
   ˙ .
?b ˙ ˙.
œ
    
   10   11   12   13   14