Page 8 - Ives Mag & Nunc BCP
P. 8

8
°b# 70b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ #
&
¢?bbw ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ##
             b [Solo]b ˙ œ b
bœ U
{&bŒ?œœœ ˙. œw ˙
way.
 ## ?bp #
 œ
œ
w w w
  w w w
œ. ‰ ˙ œ. ˙ œ. ˙
œ
œ
˙
w w w
 &
  w w w
  b Ó <n>˙
#
       76 # °#
mf
JJJJ 80 Œ˙˙œœ
SOPRANO and ALTO mf ∑Ó
¢&
{&## ˙. œj‰jjj
˙. œ
u
  œ œœœ˙œ˙
œ
his
  He re ∑
mem∑b’ring,
re ∑
mem∑b’ring
  ‰ ˙. œ
˙. œ
˙. œ
˙. œ‰
  ‰ ˙. œ
˙. œ
˙. œ
˙. œ‰
   ‰ ˙. œ
˙. œ
˙. œ
˙. œ‰
     ?##˙. œ
˙. œ‰
    ° ##
¢&˙ ˙ œœœœ œœ
    mer ∑ cy hath hol ∑pen his ser ∑ vant,  his ser ∑vant
{&## œœw˙œœJ ˙‰œ ‰˙.œ‰˙.œ‰ ˙. œ ˙. œ ˙. œ .
   ˙JœJJ
 ?##˙. œ ˙. œ ˙. œ ˙. œ
˙. œ ‰ ˙. œ ‰ ˙. œ ‰ ˙. œ ‰
 JJJJ
         6   7   8   9   10