Page 11 - Forbes L'Estrange King's Service
P. 11

       Nunc Dimittis
Unhurried (q = c. 80) SOLO mp
° ˙œœ.œœœœ , ¢?b4∑ ∑Œ J ˙œ
{& 4
wwwww
Lord, now let ∑ test Thou Thy ser ∑vant b4œ ˙ œ œœ˙˙. œ ˙ œ œœ˙˙ œœ œ ˙
Unhurried (q = c. 80)
11
            de ∑ œ
œ
∑ ing to Thy
          ? 4mp p
b4˙˙˙˙˙˙
  ˙w         ˙w
w ˙w ˙w
     Ped.
 Œmfœ w part in peace, ac∑cord
œ œ œ
 °˙w˙ 6?b ˙
     ¢
{&bœ ˙ œœ#œ ˙ œ #œœ˙˙ œœnœ ˙ œ œœ˙˙ œ œ˙œœ˙œwwœ ˙.œwwmp ˙
?b˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙w ˙ ˙w ˙w w
mf
                         .
11b∑Ó ˙œ˙œœw
°
œœ˙. œ˙œœw
mf
  & ¢?b w
word.
For mine eyes have seen Thy sal ∑ va ∑
            œ
˙. œ˙œœw Œ œ œ ˙. œ ˙ œ œ w
    FULL
        {&bœ ˙ œ bœ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ˙œœ˙œww www
          ?˙ mf˙˙ ˙
bw ˙ ˙w ˙ ˙w RES164 Forbes L'Estrange King's Service.indd 11
w ˙ ˙w
             14/02/2019
09:21
                              


   9   10   11   12   13