Page 6 - Forbes L'Estrange King's Service
P. 6

       6
Poco più mosso
° unis. f j
22bœŒ 3
& œ œ œ œ bœ. bœ
tions. He hath shewed strength
œœœŒ
œœ
    Ó
with His
arm; He hath
            &b Πf 3
œ œœœ˙ œœœ œœ
Œ bœŒf3 jœœœŒ
He hath
œœ
He hath
œ œ
He hath
Ó Ó
Œ ˙ œœ
of their
            tions. He hath shewed strength with His arm;
&‹ œ œ œ bœ. bœ tions. He hath shewed strength
f
with His arm;
œ œ œ
             ¢?bœ Œ œ œ œ ˙ 3
tions.
Œ
            œ {&bnœ
He hath shewed strength Poco più mosso
with
His arm;
∑
b œ Œ œ œ œ œ. œœœ œœ
Œ Œ
jbœ scat∑ter’d the proud in the i ∑ ma ∑ gi ∑na ∑tion
Œ Ó
œ >
      ?œ bœ
f
>œ >œ
Œ Ó
25 bœmp3
∑
      ° œ bœ.
& J œ œ œ bœ. J
SOLI
 œ
                     j œ SOLOmp j
&bbœ.bœœ Œ3 bœœœŒb˙bœ
 œ œœœbœ.
              scat ∑ ter’d the proud in the i ∑ ma ∑ gi∑na ∑tion of their >
 bœ fp
&‹bœœœw w w
         scat ∑ter’d the proud fp
 >
¢?b˙œœw w w
        scat ∑ ter’d the proud .
 ˙ bww ˙
˙. w ˙˙
∑
 {& ?
b∑
 Œ
pp
Œ
˙.
  b ww w
 b ˙˙ b ˙ ˙ w
      b
˙.
Man.
        RES164 Forbes L'Estrange King's Service.indd 6
14/02/2019
09:21
                              

   4   5   6   7   8