Page 16 - Bevan Magnificat Omnium tonorum
P. 16

16
Magnificat tertii toni SAATB
starting note=Ab vBzzzzzzzgvzzzzzzzHIvzzzzzzkvzzk/czzzz]zzzzzzzkvzzkvzzzkvzzzzzzzzzzkvzzzzzzhvzzzzkvzzzzzzzkvzzzzxzuh.<c}
1. Ma-gní-fi-cat * á-ni-ma mé-a Dó-mi-num.
Music: David Bevan b.1951
SOPRANO &bbbbcw œ. œœ œ œ. œ˙       nw
°
 spi∑Jri∑tusme J∑
ALTO I &bbbbc w       œœ˙ œ œœœœ˙  w
      °
inDeosalu ∑ta &bbbbbw ˙.
J
∑ ri me ∑ ∑ o. bœœœ.œjœnw
2. Et exultavit
us:
        spi∑ri∑tusme ∑ ALTOII&bbbbcw œœœœœ˙ ˙
b 2. Et exultavit spi∑jri∑tusme ∑
us:
w
us:
2. Et exultavit
          TENOR &bbbcw œ. ‹ 2. Et exultavit spi
œœœw       w
     ∑ri∑tusme œœœ ˙
∑ri ∑tus
&bbbbw œ. œœœœœ˙ nœw
us:
BASS ¢?bbbbc w       ˙ 2. Et exultavit spi
œœœœ  w
∑
        me ∑
us:
                   inDeosalu ∑ta
w ˙ œœœœœœw
∑ ri me ∑ o.
inDeosalu ∑ta ∑ ri me ∑ ∑ o. &bbbb w œ œ œ œ œ
          &bœœœœœœw ‹inDeosalu∑ta ∑rijme ∑ ∑ o.
            ¢?bbbb w       œ œ œ. œ œ  œ œ œ œ ˙  w inDeosalu∑ta ∑ ri me ∑ ∑ o.
        © 2019 The Royal School of Church Music
   14   15   16   17   18