Page 20 - Bevan Magnificat Omnium tonorum
P. 20

20
vBzzzzzgvzzzzzxHIvzzzzzzxkvzzzzzzzkvzzxkvzzzzzzzzzxlzvzzzzxkvzxxkvzzzzzzzzzxxxxxxxzuhvzxk/czzzzzzz]zzzzzzxxxxzkvzzxxxkvzzzzzzzxkvzzzzxkvzzzzzzxkvzzzzzzxkvzzxxxxxkvzxxxxkvzzzzzzxkvzzxhvzzzzkvzzzzuh.<c}
9. Su-scé-pit Is-rael pú-e-rum sú-um,* re-cor-dá-tus mi-se-ri-cór-di-æ sú-æ.
&bbbbw œ.œœœœ.œ˙nw
°
&bbbb w
10. Sicut locutus est ad
&bbbb w
10. Sicut locutus est ad
&bbbb w
‹ 10. Sicut locutus est ad
¢?bbbb w
10. Sicut locutus est ad
&bbbbw Abraham,etsemini
&bbbbbw
Abraham, et semini
J
J
          10. Sicut locutus est ad
pa∑tresno∑∑stros: œœ˙ œœœœœ˙ w
pa∑tresno∑∑stros:
           œœœœœ˙˙
w
          pa∑tresno∑∑stros: œ. œjœ œ w       w
pa∑tresno∑∑stros: ˙ œœœ˙ œœœœw
pa ∑ tres no ∑ stros:
               °
œ. œœœœœ˙ nœw
J
˙. bœœœ.œjœnw
           jus in sæ ∑ cu ∑ la. e∑jusinsæ∑cu∑la.
e ∑
         &bbbb Abraham, et semini &bb w
‹ Abraham, et semini
¢?bbbb w
Abraham, et semini
w
˙ œœœœœœw
e∑jusin sæ∑cu∑la. œœœœœœœ œœœœw
e∑jusin sæ∑cu∑la. œœœ.œjœœœœœ˙w
e∑jusinsæ∑cu∑la.
                                  

   18   19   20   21   22