Page 27 - Bevan Magnificat Omnium tonorum
P. 27

vBzzzzzzzhvzzzzzzzzzGYvzzzhvzzzzzhvzzzzzgvzzzzzzhvzzzzxxzjvzzzzhvzzzh.cz]chvzzzzzhvzzzzzzgvzzzzzhvzxxzuhxxzzzzxtfvzzzzzzzzzzdmc}
Gló-ri-a Pá-tri, et Fí-li-o, * et Spi-rí-tu-i Sánc- to.
œ. œJœœ œœœœœ. œœw
nunc et sem ∑ ∑ per: œœœœœœœœœ.œJw
nunc et sem ∑ per: ˙œœ˙˙œœœ˙
˙œœ
nunc et sem ∑ per: ¢?bbbb w        ˙œœœœœœœœw
°&bbbbw
1 2. Sicut erat in principio, et
27
          &bbbb w
1 2. Sicut erat in principio, et
            &bbbb w
1 2. Sicut erat in principio, et
nuncetsem∑∑per:
            œœœJœœœœ˙ ˙ œœœœ˙ ‹w ˙˙œœw
&bbbb w
1 2. Sicut erat in principio, et nunc et sem ∑ per:
              ? bbbb
            1 2. Sicut erat in principio, et
        °
1 2. Sicut erat in principio, et nunc
et sem ∑ per:
œœœ œœœ œœœœ ˙ ˙
 &bbbb˙ œœ˙ etinsæcula sæ∑cu ∑lo
             ∑ rum. A ∑ men. &bbbb ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ       œ œ œ œ bœ  ˙ n˙
            bbetinsæcula sæ∑cu ∑lo ∑ ∑ rum. A ∑ men.
&bbb˙ œœœœœnœ˙ ˙ bœœœw etinsæcula sæ∑cu ∑lo ∑ rum. A ∑ men.
            &bbbb˙ œœ˙ œœœ˙ ˙ œœœœ˙
              ‹b ?bb
˙ œœœœ.œœ˙
∑ men. b˙ ˙ ˙
betinsæcula sæ∑cu ∑lo ∑ ∑ rum. A
             A ∑ men. etinsæcula sæ∑cu ∑lo ∑rum. A ∑ ∑ ∑ men.
etinsæcula sæ∑cu ∑lo ∑ rum.
¢?bbbb˙ œœœœœ.œœ.œJ˙ œœœ˙
j
             

   25   26   27   28   29