Page 4 - Bevan Magnificat Omnium tonorum
P. 4

Magnificat primi toni SSATTB
starting note=Bb vBcfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGhvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhvxxxxxxxxxhb.c]cxxxxhvxxxxxxxxxxxxhvxxxxxxxhvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgvxxxxxxxxxxxxxfvxxxxxxxxxxxGhvxxxxxxxxxxxxxxxxxxgvzzxxxxxxxxxxxxxxtfz,Mc}
Music: David Bevan b.1951
1.
Ma-gní-fi-cat * á-ni-ma mé-a Dó-mi-num.
SOPRANOI°&bbCw œœ.œJœœ˙ œ˙ w
b2. Et exultavit spi∑ri∑tusme ∑us: SOPRANO II &b C w       œœ˙ œ œœœ œœœ œœw b2.Etexultavit spi ∑ ri ∑tus  me ∑ ˙ us: ALTO &bCw ˙ ˙ œœ˙ œ w
                               2. Et exultavit spi∑ri∑tus me∑us: ˙œœ˙w
TENOR I &bb C w        œ œœœœ
        ‹
2.Etexultavit spi ∑ ri ∑tus me ∑ us: TENORII &bbCw ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ w
‹
2. Et exultavit spi∑ri∑tusme∑us: BASS ¢?bbCw ˙ ˙ œ. œJœ œ ˙ w
                  2. Et exultavit
spi∑ri∑tus me∑us: œ. œJ œ ˙ ˙ w
∑ ∑ ri me ∑ o.
 °&bb ˙ œ œ œ bbinDeo sa∑lu∑ta
           &˙œœœœbœ˙ #œ˙ œw binDeo sa∑lu∑ta ∑ ri me ∑ o. &b˙œœœœœ˙ œœ˙ w
                      inDeosa∑lu∑ta∑ri me ∑ ∑ ∑ o. ˙œœ˙œœ
&bb œ
˙œw
          ‹
inDeosa∑lu∑ta∑rimœe ∑o. &bb˙œœ˙˙ œœœ.œJnw
‹
           ˙œœœ
¢?bb ˙ œ˙ ˙ w
inDeo sa∑lu∑ta ∑ ri me ∑ o.
         inDeo sa∑lu∑ta ∑ ∑ ri me ∑ o. © 2019 The Royal School of Church Music   2   3   4   5   6