Page 5 - Bevan Magnificat Omnium tonorum
P. 5

vBvvvfvzzvvxGhzzvxxxxxxxhvvxxxxhvvvvhvvvhxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhxxxxxxxxxxxxxxhvxxxxxxxxxxhvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhxxxxxxxxxxxxxxx\zjchcgch.cc]zzchvvzhvvxxxxxxxhvxxzhvchvchvcvhvvvhvvhvvvvvxxxxxhvchxxxxxxxxxxxxxxxxxxhvcc
3. Qui-a re-spé-xit hu-mi-li-tá-tem an-cíl-læ sú-æ : * ec-ce e-nim ex hoc be-á-tam me dí-cent
vBvhvczhvcvhvvvhvvxxxgvvfvvGxhvxxxztfz,Mc}
óm-nes ge-ne-ra-ti-ó-nes.
°&bbw œœ.œJœœ˙ œ˙ w 4. Quia fecit mihi ma ∑ gna, qui po ∑ tens est:
5
           &bb w       œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w 4. Quia fecit mihi ma ∑ gna, qui po ∑ tens est:
           &bbw ˙ ˙ œœ˙ œ˙ w 4. Quia fecit mihi ma ∑ gna, qui po ∑ tens est:
          œœ
&bbw ˙ œ         œœœœ˙ w
       ‹ 4. Quia fecit mihi ma ∑ gna, qui po ∑ tens est: &bbbw ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ w
‹ 4. Quia fecit mihi ma ∑ gna, qui po ∑ tens est: ¢?bbw˙˙ œ.œJœœ˙w
                 4. Quia fecit mihi ma ∑ gna, qui
po ∑ tens est:
˙      w
 °&bb ˙ œ œ œ œ. œJ œ ˙ bb et san∑ctum no ∑ men
        e ∑ jus. &˙œœœœbœ˙ #œ˙ œw
           bet san∑ctum no ∑ men e ∑ ∑ jus. &b˙œœœœœ˙ œœ˙ w
           et san∑ctumno∑mene ∑ ∑ ∑jus. ˙œœ˙œœ
&bb œ
˙œw
          ‹
et san∑ctum no ∑ men œe ∑ ∑ jus. &bb˙œœ˙˙ œœœ.œJnw
‹
           ˙œœœ
¢?bb ˙ œ˙ ˙ w
et san∑ctum no ∑ men e ∑ ∑ jus.
         et san ∑ ctum no ∑ men e ∑ jus.   3   4   5   6   7